Māla izmantošanas iespējas vizuālās mākslas stundās un pirmsskolas rotaļnodarbībās (A, 16 stundas)

Programmas mērķauditorija: pirmsskolas izglītības pedagogi, speciālās izglītības pedagogi, vispārējās izglītības pedagogi.

Programmas mērķis: pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana un praktisko darba metožu izmantošanas iespējas darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem un bērniem ar speciālajām vajadzībām.

Programmas uzdevums: sniegt pedagogiem zināšanas un praktiskas iemaņas mācību satura dažādošanā, izmantojot praktiskā darba metodes vizuālās mākslas stundās un rotaļnodarbībās.

Izglītības satura apraksts:
Teorētisks un zinātnisks pamatojums darbam ar mālu;
Metožu daudzveidība darbā ar mālu;
Māla terapijas elementu izmantošanas iespējas mācību darbā un rotaļnodarbībās;
Praktiskās darba metodes darbā ar mālu (bezvirpas veidošanas metodes).
Programmas vadītāja: Līga Kuršinska, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere.

Lektore: Agnese Fogele, Mg paed., speciālās izglītības skolotāja. Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra vizuālās mākslas skolotāja.

Programmas apjoms: 16 stundas.

Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.

Kontaktpersona:

Līga Kuršinska, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.

Tālrunis 26226595, e – pasts ligakur@inbox.lv