IKT un asistīvo tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (A, 8 stundas)

Programmas mērķauditorija: Vispārējās izglītības pedagogi.

Programmas mērķis: Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu, kuri iesaistīti izglītības programmu izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām īstenošanā, profesionālās kompetences paaugstināšana darbā ar izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Programmas uzdevumi: Sniegt pedagogiem zināšanas un prasmes par IKT un asistīvo tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību darba organizēšanā un realizēšanā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Izglītības satura apraksts:

Lekcija (2 stundas)

1) Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem īpatnības mācību procesā.

Praktiskās nodarbības (6 stundas)

2) Interaktīvu mācību līdzekļu veidošana programmā MS Office Power Point.

3) Infografikas izmantošanas iespējas atgādņu gatavošanā.

4) Runas palīgierīču (Go Talk tāfeles) izmantošanas iespējas mācību procesā.

5) Widgid programma.

Programmas īstenošanas plāns: Lekcija, grupu darbs, praktiskais darbs, situāciju analīzes, individuālais darbs.

Programmas vadītāja: Līga Kuršinska, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere.

Pasniedzēji:

Santa Brasla, Mg.paed. , speciālās izglītības skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja. Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe.

Adrija Brantevica – Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra logopēde.

Ieva Dēliņa – Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra logopēde.

Programmas apjoms: 8 stundas.

Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.

Kontaktpersona:

Līga Kuršinska, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.

Tālrunis 26226595, e – pasts ligakur@inbox.lv