Kursi un semināri

Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums integrētiem izglītojamiem ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem (A, 24 stundas)Logopēdiskā darba organizēšana izglītības iestādē (8 stundas)Māla izmantošanas iespējas vizuālās mākslas stundās un pirmsskolas rotaļnodarbībās (A, 16 stundas)

Programmas mērķauditorija: pirmsskolas izglītības pedagogi, speciālās izglītības pedagogi, vispārējās izglītības pedagogi.

Programmas mērķis: pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana un praktisko darba metožu izmantošanas iespējas darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem un bērniem ar speciālajām vajadzībām.

Programmas uzdevums: sniegt pedagogiem zināšanas un praktiskas iemaņas mācību satura dažādošanā, izmantojot praktiskā darba metodes vizuālās mākslas stundās un rotaļnodarbībās.

Izglītības satura apraksts:
Teorētisks un zinātnisks pamatojums darbam ar mālu;
Metožu daudzveidība darbā ar mālu;
Māla terapijas elementu izmantošanas iespējas mācību darbā un rotaļnodarbībās;
Praktiskās darba metodes darbā ar mālu (bezvirpas veidošanas metodes).
Programmas vadītāja: Līga Kuršinska, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere.

Lektore: Agnese Fogele, Mg paed., speciālās izglītības skolotāja. Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra vizuālās mākslas skolotāja.

Programmas apjoms: 16 stundas.

Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.

Kontaktpersona:

Līga Kuršinska, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.

Tālrunis 26226595, e – pasts ligakur@inbox.lvMetodes un paņēmieni mācību procesa realizēšanā bērniem ar mācīšanās traucējumiem (A, 24 stundas)


Dabas vides estētika mācību vidē (A, 8 stundas)

Programmas mērķauditorija: pirmsskolas pedagogi, sākumskolas pedagogi, vispārējās izglītības pedagogi, speciālās izglītības pedagogi, DVE speciālisti, atbalsta personāls.

Programmas mērķis: jaunu zināšanu un inovatīvu pedagoģisko ideju sniegšana par dabas vides estētikas izmantošanas iespējām izglītojošās nodarbībās, mācību stundās, rotaļnodarbībās, interešu izglītībā, tematiskos un audzināšanas pasākumos.

Programmas uzdevumi: sniegt pedagogiem teorētiskas zināšanas par DVE izmantošanas iespējām, veikt radošus darbus sagatavojot mācību materiālus.

Izglītības satura apraksts:
Dabas vides estētikas studijas iekārtošanas pamatkoncepcijas;
Dabas vides estētikas nodarbībās izmantojamie materiāli;
DVE programmas interešu izglītībā;
Praktikums –mācību materiālu gatavošana ( māla diski, smilšu sajūtu kartes).
Programmas īstenošanas plāns: lekcija, grupu darbs, praktiskais darbs, situāciju analīze.

Programmas vadītāja: Līga Kuršinska , speciālās izglītības pedagogs, sociālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere.

Lektore: Envija Brūdere, speciālās izglītības pedagogs.

Programmas apjoms: 8 stundas.

Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.

Kontaktpersona:
Līga Kuršinska, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.

Tālrunis 26226595, e – pasts ligakur@inbox.lv


Krāsaino smilšu spēles (A, 6 stundas)

Programmas mērķauditorija: pirmskolas, sākumskolas, pamatskolas, speciālās izglītības pedagogi, logopēdi, sociālie pedagogi.

Programmas mērķis: pirmskolas, sākumskolas, pamatskolas, speciālās izglītības pedagogiem, logopēdiem, sociāliem pedagogiem un logopēdiem sniegt jaunas zināšanas un inovatīvas pedagoģiskas idejas par krāsaino smilšu izmantošanu izglītojošās nodarbībās, tematiskos un audzināšanas pasākumos.

Programmas uzdevumi: programmā paredzēts veikt radošus un iztēles vingrinājumus, apgūt krāsaino smilšu spēles, izzināt smilšu krāsošanas nianses.

Satura apraksts:

Bērna un Dabas saskarsmes procesa būtība. (Lekcija, aktīvā klausīšanās)
Smilšu krāsošanas nianses. (Praktiskais darbs, grupu darbs)
Krāsaino smilšu spēles, darbi plaknē un telpā. (Praktiskais darbs, grupu darbs)
Radoši un iztēles vingrinājumi, dalīšanās pedagoģiskajā pieredzē. (Situāciju analīze, diskusija)
Programmas īstenošanas plāns: lekcija, aktīvā klausīšanās, diskusija, praktiskais darbs, grupu darbs, situāciju analīzes.

Plānoto rezultātu apraksts: programmas apguve paredz dalībnieku redzesloka paplašināšanu, jaunu iemaņu un prasmju apgūšanu un pielietošanu.

Programmas vadītāja: Diāna Timofejeva, Dabas vides estētikas idejas autore, biedrības “Dabas vides estētikas studijas apvienība” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja. Kursu pasniedzēja LU PPMF – skolotāju tālākizglītība.

Programmas apjoms: 6 stundas

Kursa beigās tiek izsniegta apliecība.


IKT un asistīvo tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (A, 8 stundas)

Programmas mērķauditorija: Vispārējās izglītības pedagogi.

Programmas mērķis: Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu, kuri iesaistīti izglītības programmu izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām īstenošanā, profesionālās kompetences paaugstināšana darbā ar izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Programmas uzdevumi: Sniegt pedagogiem zināšanas un prasmes par IKT un asistīvo tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību darba organizēšanā un realizēšanā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Izglītības satura apraksts:

Lekcija (2 stundas)

1) Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem īpatnības mācību procesā.

Praktiskās nodarbības (6 stundas)

2) Interaktīvu mācību līdzekļu veidošana programmā MS Office Power Point.

3) Infografikas izmantošanas iespējas atgādņu gatavošanā.

4) Runas palīgierīču (Go Talk tāfeles) izmantošanas iespējas mācību procesā.

5) Widgid programma.

Programmas īstenošanas plāns: Lekcija, grupu darbs, praktiskais darbs, situāciju analīzes, individuālais darbs.

Programmas vadītāja: Līga Kuršinska, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere.

Pasniedzēji:

Santa Brasla, Mg.paed. , speciālās izglītības skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja. Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe.

Adrija Brantevica – Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra logopēde.

Ieva Dēliņa – Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra logopēde.

Programmas apjoms: 8 stundas.

Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.

Kontaktpersona:

Līga Kuršinska, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.

Tālrunis 26226595, e – pasts ligakur@inbox.lv


Pedagoģiskā atbalsta sistēma izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām sākumskolā (A, 8 stundas)

Programmas mērķauditorija: Vispārējās izglītības pedagogi.

Programmas mērķis: Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana mācību procesa realizēšanā izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Programmas uzdevumi: Sniegt pedagogiem padziļinātas zināšanas par bērnu ar dažādiem attīstības traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskajām īpatnībām mācību procesā.

Izglītības satura apraksts:

Lekcija (2 stundas)

1) Bērnu ar speciālajām vajadzībām īpatnības izglītības procesā.

Praktiskās nodarbības (6 stundas)

2) Psiholoģiski pedagoģiskās izvērtēšanas nepieciešamība, iespējas, rezultāti, atgriezeniskā saite (Diskusija, problēmsituāciju analīze)

Individuālo izglītības un korekcijas plānu izstrāde un realizācija – uzvedības monitorings, sasniedzamie un vēlamie rezultāti, rezultatīva sadarbības plānošana. (Meistarklase)

Programmas īstenošanas plāns: Lekcija, grupu darbs, praktiskais darbs, situāciju analīzes, individuālais darbs.

Programmas vadītāja: Līga Kuršinska, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere.

Pasniedzēji:

Inese Birģele – Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra psiholoģe

Anda Pēkšēna – Narmadas tautskolas pasniedzēja

Līga Kuršinska, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere.

Programmas apjoms: 8 stundas.

Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.

Kontaktpersona:

Līga Kuršinska, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.

Tālrunis 26226595, e – pasts ligakur@inbox.lv


Mācību procesa organizēšanas īpatnības izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( A, 36 stundas)


Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālajām vajadzībām pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes un nodrošināšana (A, 36 stundas)Speciālās izglītības skolotāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar skolēniem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi (A, 36 stundas)

Speciālās izglītības skolotāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar skolēniem, kuriem ir viegli garīgās attīstības traucējumi (A, 36 stundas)