21. martā skolā, pieredzes apmaiņā, viesojas skolotāji no Blīdenes, Gaiķu, Remtes pamatskolām un Brocēnu vidusskolas. Ciemiņiem prezentējām savu skolu, dalījāmies pieredzē darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām, kā arī aicinājām piedalīties meistarklasē dabas vides estētikas studijā. Skolotāji atzina viesošanos skolā par vērtīgu pieredzi un izteica vēlmi apmeklēt mūsu skolā rīkotos kursus profesionālās kvalifikācijas celšanai.
Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāju vizīte skolā
Vizītes laikā direktore prezentēja skolu, pastāstīja par skolas darbības virzieniem, uzsvaru liekot uz skolēnu integrāciju sabiedrībā. Svarīgi skolēnus gan skolas laikā, gan pēc skolas absolvēšanas līdzvērtīgi iesaistīt sabiedrībā un rast iespējas viņiem īstenot savas tiesības. Skolai, pagastu pārvaldei un tās dienestiem kopīgi jāstrādā, lai skolēni pēc skolas absolvēšanas nebūtu kā nasta sabiedrībai, kā pabalstu prasītāji, bet gan kā nodokļu maksātāji. Svarīga ir pēctecība, skolai un pašvaldībām jābūt sadarbības partneriem jautājumā par to, kā nodarbināt jauniešus pēc skolas absolvēšanas.
Pagastu pārvalžu vadītāji ar lielu interesi ieklausījās direktores prezentācijā, neslēpjot pārsteigumu par to, kas skolā tiek darīts skolēnu līdzvērtīgai iesaistīšanai sabiedrībā un sociālās atstumtības riska mazināšanā. Esam gandarīti par ieinteresētību un ceram uz sadarbību.