AC darba analīze no 01. 09. 2018.-31.05.2019.

Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs
Attīstības centra darba analīze
Periods: 2018.gada 1. jūnijs – 2019.gada 31.maijs

Laika periodā no 2018.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam agrīnā diagnostika tika nodrošināta 58 bērniem. Šajā periodā uzsākta diagnostika, izmantojot VB – MAPP testu un ABLLS testu, kurus savā darbā izmanto ABA terapijas speciālists apmācībā Ināra Oļena.

Konsultācijas , pedagoģisko palīdzību un agrīno speciālo vajadzību diagnostiku sniedza šādi speciālisti:

 • Santa Grietēna – Mg.paed., Montesori skolotāja, speciālais pedagogs, darbā izmanto Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku.
 • Līga Kuršinska – Mg.paed., speciālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere, darbā izmanto Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku.
 • Ināra Oļena – Mg.paed., ABA terapijas speciālists apmācībā.
 • Adrija Brantevica – Mg.paed., logopēde.
 • Agnese Fogele – Mg.paed., speciālais pedagogs.
 • Santa Brasla – Mg.paed, speciālais pedagogs, izstrādā mācību materiālus, darbā izmanto Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku.

Šajā mācību gadā izstrādāti 11  mācību un metodiskie materiāli, kuri pieejami skolas mājas lapā www.pelcuskola.lv

Izstrādātie mācību materiāli:

 • ‘’12 latvju zīmes’’ – autors S.Brasla / I.Vēra. Aprakstošs materiāls PDF formātā un interaktīva spēle PowerPoint. Materiāls izmantojams IPad, planšetēs, datoros.
 • ‘’Cilvēka ķermenis’’ /vācu val./ – autors S.Brasla. Materiāls izveidots un izmantojams SMART Notebook.
 • ‘’Kļūme internetā’’ –autors D.Skuška. Izveidots spēles apraksts.
 • ‘’Saskaitīšana 20 apjomā’’ – autors S.Brasla. Materiāls izveidots un  izmantojams SMART Notebook.
 • ‘’Putni mūsu apkārtnē’’ – autors A.Celmiņa. Materiāls izveidots un izmantojams SMART Notebook.
 • ‘’Izelpa, ieelpa’’ – autors A.Brantevica. Materiāls izveidots un izmantojams PowerPoint
 • ‘’Alfabēts’’ – autors A.Brantevica. Interaktīva spēle PowerPoint. Materiāls izmantojams IPad, planšetēs, datoros.
 • ‘’Skaitļu spēle’’ – autors I.Pucena. Skolotāja I.Pucena izveidojusi spēli, kurā tiek izmantoti īpaši apdarināti koka klucīši ciparu apguvei un matemātisko darbību apguvei.
 • ‘’Uzdevumi teikuma veidošanai ‘’ –autors I.Pucena. Skolotāja I.Pucena izveidojusi spēli, kurā tiek izmantoti īpaši apdarināti koka klucīši ar vārdšķiru un vārdu uzlīmēm teikuma veidošanas prasmju pilnveidei.
 • ‘’Pavāra palīga kvalifikācija. Obligāti gatavojamie ēdieni’’ – autors A.Gerasimoviča. Materiāls izmantojams mācību stundās, kurās bērni apgūst pavāra palīga profesiju.
 • ‘’Ģeometriskās figūras’’ – autors S.Brasla. Materiāls izveidots un izmantojams SMART Notebook.
 • 2018./2019.m.g. laikā realizēti 11 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināri, kuros kopumā piedalījušies 417 dalībnieki.

Realizētās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  programmas:

 • ‘’Mācību procesa organizēšanas īpatnības izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem’’;
 • ‘’IKT un asistīvo tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem’’;
 • ‘’Pedagoģiskā atbalsta sistēma izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām sākumskolā’’;
 • ‘’Mācību darba organizācijas īpatnības bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un autismu’’;
 • ‘’Pedagogu sadarbības prasmes’’;
 • ‘’Speciālās izglītības skolotāju pedagoģiskās saskarsmes prasmes’’;
 • ‘’Māla izmantošanas iespējas vizuālās mākslas stundās.”

2018.gada 25.oktobrī skolā tika organizēta praktiskās pieredzes konference ‘’Iespēju tilts’’, kurā piedalījās 85 pedagogi no dažādām izglītības iestādēm. Konferences mērķis – sniegt pedagogiem praktisko pieredzi par darbu ar bērniem ar speciālajām vajadzībām. Anketās konferences dalībnieki atzīmēja, ka ir guvuši praktisku pieredzi, daudz jaunu ideju , bija ierosinājumi nākošai konferencei.

Tāpat šajā mācību gadā ir organizētas vairākas meistarklases par dažādām tēmām gan vecākiem, gan pedagogiem.

Meistarklases:

 • ‘’Dabas vides estētika mācību vidē’’;
 • ‘’Mūzikas terapija un tās izmantošanas iespējas PII’’;
 • ‘’Apmācība bez kļūdīšanās’’;
 • ‘’Apļošana’’;
 • ‘’Ergoterapeita galvenās darbības jomas un tehnisko palīglīdzekļu aprite, sistēmas alternatīvas’’.

Savukārt logopēdiem šajā gadā tika organizēti trīs pasākumi  – Latvijas Universitātes 1. kursa logopēdijas programmas studentiem praktikums ‘’Teorija kopsolī ar praksi’’ ‘’Logopēdiskā darba organizācijas īpatnības darbā ar bērniem ar attīstības traucējumiem’’, kurā piedalījās 16 logopēdi un praktikums, kurā ar savu pieredzi dalījās sporta skolotāja D.Šteinberga un ergoterapeite Lelde Kalvāne.

Šajā mācību gadā kopumā tika nodrošinātas 778 konsultācijas un nodarbības 106 bērniem. Piedāvātie konsultāciju un nodarbību veidi – speciālā pedagoga konsultācijas, Montesori nodarbības, logopēdijas nodarbības, ABA terapijas nodarbības, Mūzikas terapijas.

Vairāki vecāki, apmeklējot nodarbības, nevēlējās norādīt, kuru izglītības iestādi bērns apmeklē, tāpēc informatīvajā pārskatā tas ir arī norādīts.

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi regulāri papildina savas zināšanas dažādos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināros, dažādo mācību vidu un vienmēr ir gatavi dalīties savās zināšanās.

Pedagogi piedalās starptautiskos projektos. Projekta ‘’The model of PERFEKT organization providing teaching and social integration services for children and youth with special needs’’ ietvaros pedagogi ir dalījušies savā pieredzē ar kolēģiem no Lietuvas, Turcijas, Portugāles un Itālijas.

Sniegtas konsultācijas novada pedagogiem par dažādiem pedagoģiskajiem jautājumiem – visbiežāk skolotāji vēlējās saņemt konsultācijas par atbalsta pasākumu ieviešanu skolā un piemērošanu konkrētiem bērniem, kā arī konsultācijas par darbu ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Tā kā šajā mācību gadā organizējām nelielu grupu meistarklases par dažādiem jautājumiem, tad pedagogi, lai saņemtu konsultācijas, labprāt tās apmeklēja.

Nākošajā mācību gadā papildus piedāvāsim Saori terapeitisko aušanu un Rebound terapiju.