Pedagoģiskā atbalsta sistēma izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām sākumskolā

Programmas mērķauditorija:  Vispārējās izglītības pedagogi.
Programmas mērķis: Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana mācību procesa realizēšanā izglītojamiem ar  speciālajām vajadzībām.
Programmas uzdevumi:  Sniegt pedagogiem padziļinātas zināšanas par bērnu ar dažādiem attīstības traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskajām īpatnībām mācību procesā.
Izglītības satura apraksts:
Lekcija (2 stundas)
1)      Bērnu ar speciālajām vajadzībām īpatnības izglītības procesā.
Praktiskās nodarbības (6 stundas)
2)      Psiholoģiski pedagoģiskās izvērtēšanas nepieciešamība, iespējas, rezultāti, atgriezeniskā saite (Diskusija, problēmsituāciju analīze)
Individuālo izglītības un korekcijas plānu izstrāde un realizācija – uzvedības monitorings, sasniedzamie un vēlamie rezultāti, rezultatīva sadarbības plānošana.  (Meistarklase)
programmas īstenošanas plāns:  Lekcija, grupu darbs, praktiskais darbs, situāciju analīzes, individuālais darbs.
Programmas vadītāja:  Līga Kuršinska, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere.
Pasniedzēji:
Inese Birģele – Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra psiholoģe
Anda Pēkšēna – Narmadas tautskolas pasniedzēja
Līga Kuršinska, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere.
Programmas apjoms: 8 stundas.
Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.
Kontaktpersona:
Līga Kuršinska, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.
Tālrunis 26226595, e  – pasts ligakur@inbox.lv