Darba analīze par 2016. gadu

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra darba analīze par 2016.gadu

Sākot ar 2016.gada 1.septembri Attīstības centrs, papildus logopēda, speciālā pedagoga, psihologa un psihiatra konsultācijām, aktīvi  piedāvā  arī atbalsta nodarbības gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan izglītojamiem no Kurzemes reģiona.  Atbalsta nodarbības piedāvājam papildus logopēda un speciālā pedagoga konsultācijām, izvērtējot  katra izglītojamā vajadzības individuāli. Nodarbības vada zinoši speciālisti, tiek vērtēta katra izglītojamā attīstības dinamika. Atbalsta nodarbībām izglītojamos var pieteikt vecāki vai pedagogi ar vecāku atļauju. Lai sniegto konsultāciju un atbalsta nodarbību rezultāti būtu veiksmīgāki, veidojam sadarbību ar katra izglītojamā pedagogiem un vecākiem.

Atbalsta nodarbību piedāvājums:

 • Silto smilšu nodarbības;
 • Nodarbības Sensorajā istabā;
 • Mūzikas nodarbības ar mūzikas terapijas elementiem;
 • Nodarbības Dabas vides estētikas studijā;
 • Marte Meo konsultācijas vecākiem un bērniem;
 • Smaguma segas;
 • Māla nodarbības;
 • Kanisterapijas nodarbības.

2016.gada 1.septembrī skolā tika atvērts moderns logopēdijas kabinets, kurā tiek sniegtas konsultācijas ne tikai Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra izglītojamiem, bet arī citu izglītības iestāžu izglītojamiem.

Atbalsts vecākiem

Katru mēnesi skola un attīstības centrs  vecākiem piedāvā apmeklēt vecāku atbalsta pasākumus, kuros vecāki var radoši darboties kopā ar saviem bērniem, izglītoties zinošu speciālistu vadībā par bērnu audzināšanas jautājumiem, gūt atbalstu no citiem vecākiem un pedagogiem.

 Sadarbība ar citām institūcijām

 • gadā skolas angļu valodas skolotāja, sadarbojoties ar Rēzeknes tehnoloģiju augstskolu projekta ‘’Kompetenču pieeja mācību saturā’’ ietvaros, ir izstrādājusi metodiskos un mācību materiālus angļu valodas apguvei skolēniem ar speciālajām vajadzībām.
 • Attīstības centram turpinās sadarbība ar Latvijas universitātes Datorikas fakultāti un D. Leo Seļāvo datorklaviatūras izstrādē.

Metodiskie materiāli

2015.gadā skolā tika izveidoti 2 metodiskie materiāli, savukārt 2016.gadā Attīstības centra pedagogi ir izveidojuši 9 metodiskos materiālus, kurus pedagogi var izmantot gan bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, gan bērniem ar valodas attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem.

 • Integratīvs mācību materiāls ”Atmini mīklu” – lasīšanas prasmju pilnveidei. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.
 • Interaktīvs mācību materiāls ”Izlasi”- lasīšanas prasmju pilnveidei val. un logopēdijā. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.
 • Interaktīvs mācību materiāls ”Par lapu”- lasīšanas, stāstīšanas prasmju pilnveidei latviešu valodā un logopēdijā. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.
 • Integratīvs mācību materiāls ”Nosaki atrašanās vietu”- materiāls izmantojams latviešu valodā, logopēdijā un matemātikā orientēšanās prasmju pilnveidei, vārdu krājumu paplašināšanai. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.
 • Interaktīvs mācību materiāls ” Prievārdi” – materiāls latviešu valodā un logopēdijā prievārdu apgūšanai. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.
 • Interaktīvs mācību materiāls ”Salikteņi”- materiāls salikteņu apgūšanai. Divskaņa O izrunas automatizēšana vārdos. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.
 • Integratīvs mācību materiāls ”Pārtikas produktu zinības”- mācību līdzeklis Mājturībā un tehnoloģijās – kulinārija, pilnveidot zināšanas par pārtikas produktiem. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros.
 • Interaktīvs mācību materiāls ”Reizrēķins 2-9”- mācību  materiāls matemātikā  reizrēķina apguvei. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.
 • Interaktīvs ”Papildmateriāls pasakai ”Kukulītis” – mācību materiāls latviešu val.  un logopēdijā klausīšanās un stāstīšanas prasmju pilnveidei. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Šajā gadā skolā ir izstrādātas un realizētas  vairākas Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmas. Kursu pieprasījums ir liels, tāpēc veidojam programmas arī pēc skolu pasūtījuma.

 Atbalsts un konsultācijas citu izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem

 • gadā attīstības centrs sniedzis metodisku un pedagoģisku palīdzību pedagogiem no visas Latvijas un ļoti plaši pārstāvētām izglītības iestādēm. Kopumā sniegta pedagoģiskā un metodiskā palīdzība ne mazāk kā 74 pedagogiem, ir pedagogi, kuriem konsultācijas sniegtas vairākas reizes. 2015.gadā konsultācijas sniegtas 78 pedagogiem.
 • gadā skolas izglītības metodiķes ir apmeklējušas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus ‘’Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi’’ un ieguvušas tiesības strādāt ar Minhenes testu lai sniegtu agrīno diagnostiku. Šajā mācību gadā agrīnā diagnostika ar Minhenes testa palīdzību ir veikta 3 izglītojamiem. 2015.gadā AC veica korekcijas darbu – logopēda konsultācijas, diagnostiku un korekcijas nodarbības, savukārt 2016.gadā tika izmantoti agrīnās diagnostikas instrumenti ( Minhenes tests, Vekslera bērnu intelekta tests, Ahenbaha bērna uzvedības novērtēšanas aptauja) kopumā 9 izglītojamiem, savukārt logopēdi diagnosticējuši 43 izglītojamos.

Ieceres un plānotais 2017.gadam

 • Agrīnās intervences centra atvēršana. Centrā tiks sniegta agrīnā diagnostika, kā arī attīstošas nodarbības speciālā pedagoga vadībā bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, autismu, jauktiem attīstības traucējumiem.
 • Atbalsta nodarbību piedāvājuma paplašināšana Kurzemes reģiona izglītojamiem.
 • Mācību un metodisko materiālu izstrāde (Dabas vides estētikas nodarbību realizēšanai, latviešu valodā, matemātikā izglītojamiem ar viegliem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem)
 • Atbalsta materiālu- atgādņu izstrāde izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā.
 • Attīstošas grupu  logopēdijas nodarbības vecākiem ar bērniem.