Erasmus+Sports

2019.gads

“Sport without barriers”
Nr. 612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP

Lasīt vairāk

Sanāksme Latvijā

Šī gada 8. un 9. jūlijā  Kuldīgā un Pelčos, Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā,  viesojās Erasmus+ sporta programmas projekta “Sport without barriers”, Nr.   612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP,  dalībnieki no Polijas un Lietuvas.

Poliju pārstāvēja Gižicko pilsētas pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Malgorzata Czopińska,  vairāki sporta darba organizatori un biedrības “Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osob O Specjalnych” pārstāvji, bet Lietuvu – Alītas speciālās pamatskolas administrācija un pedagogi. Sadarbībā ar Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centru tiek īstenots projekts par iespējām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (t.sk. ar invaliditāti)  nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm,  kā arī par vides (t.sk.arī informācijas) pieejamību.

Viesi pavadīja Kuldīgā un Pelčos divas ļoti saulainas un karstas dienas. Kuldīgas novada Sporta skolas direktors Agris Kimbors iepazīstināja projekta dalībniekus ar sporta darba organizāciju Kuldīgas novadā, bet Speciālā Sporta centra vadītāja Nadija Strazdiņa dalījās pieredzē par darbu ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā arī novadīja Boče meistarklasi Kuldīgas Sporta manēžā. Viesus interesēja vides pieejamība pilsētā un iespējas sportot. Projekta dalībnieki  bija patīkami pārsteigti par moderno baseinu un relaksācijas iespējām. Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra direktore Ināra Oļena projekta dalībniekus iepazīstināja ar izglītības iestādes mācību vidi, kas ir pielāgota un dod pedagogiem daudz iespēju organizēt dažādas sporta aktivitātes bērniem ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem. Viesi iepazinās ar daudzveidīgo terapiju piedāvājumu, sensoro istabu, Dabas vides estētikas studiju un profesionālo programmu klāstu.

Kopīgās diskursijās projekta dalībnieki atzina, ka cilvēki ar ierobežotām iespējām (t.sk. invaliditāti) ir viena no sociāli vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, kurai nepieciešams papildu atbalsts – gan finansiāls, gan informatīvs, lai viņi varētu mācīties, strādāt un sportot, jo kustība ir viena no cilvēku pamatvajadzībām. Lai gan mēs kā sabiedrība kļūstam arvien tolerantāki pret cilvēkiem ar  ierobežotām iespējām,  ir  nepieciešama palīdzība, lai veidotu vidi tādu, kurā ikviens varētu nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm un apzinātos to nozīmi savas veselības saglabāšanā.

Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Vecāku tikšanās Alītā

Šajā vasarā notikušas vairākas aktivitātes saistībā ar Erasmus+ Sport programmas projektu “Sports bez šķēršļiem” (“Sport without barriers”,  Nr. 612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP), kurā Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra skolotāji un vecāki ir tikušies ar Polijas Gižicko pašvaldības izglītības un sporta darbiniekiem, kā arī biedrības “CHANCE” un Alītas pamatskolas pārstāvjiem.

Š.g. 19. un 20. augustā Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra pedagogi Didzis Skuška un Iveta Diržininka kopā ar vecākiem, kuru bērni aktīvi piedalās sporta sacensībās – Initu Lastovsku, Inesi Āboliņu un Lieni Kīnasti – devās uz projekta sanāksmi Alītā, Lietuvā. Šajā sanāksmē uzsvars tika likts uz vecāku pieredzes apmaiņu. Notika diskusijas un viedokļu apmaiņa par bērnu iespējām sportot gan mācību laikā, gan pēc izglītības iestādes pabeigšanas. Tika secināts, ka problēmas ir līdzīgas – ierobežotas iespējas nodarboties ar komandu sportu, treneru zināšanu trūkums, kā strādāt ar jauniešiem ar speciālām vajadzībām, sabiedrības neizpratne un stereotipi. Mobilitātes laikā projekta dalībniekiem bija iespēja ne tikai sadraudzēties, bet arī apmeklēt Alītas Jauniešu parku un izmēģināt nūjošanu profesionāla trenera vadībā.

Šobrīd notiek gatavošanās konferencei Polijā, kurā apkoposim projektā gūto pieredzi.

Projekta Nr.612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.

MOBILITĀTE POLIJĀ ERASMUS+ SPORT PROGRAMMAS PROJEKTA “SPORT WITHOUT BARRIERS” IETVAROS

Š.g. 16. un 17. septembrī Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji Agris Kimbors un Ivo Solomahins, biedrības “Speciālais Sporta Centrs” un novadaVeselības un fizisko aktivitāšu jomas apvienības vadītāja Nadija Strazdiņa, kā arī Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotāji Didzis Skuška un Iveta Diržininka viesojās Polijā, kur kopā ar Gižicko pašvaldības vadību, biedrības “CHANCE” pārstāvjiem un Alītas Dzūkijas pamatskolas skolotājiem piedalījās Erasmus+ Sport programmas projekta “Sport without barriers” (Sports bez barjerām) 5. sanāksmē, kurā visi projekta partneri prezentēja savus ieteikumus pašvaldībām, lai vide, informācija un iespēja nodarboties ar sportu cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem ( dzirdes, redzes, kustību u.c. traucējumi) kļūtu pieejamāka. Tiekoties ar vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām un dažādu ar sportu saistītu biedrību pārstāvjiem secinājām, ka problēmas ir līdzīgas – izglītības iestādes pabeigušo jauniešu ar speciālām vajadzībām sporta aktivitāšu organizācijas trūkums un dažādu sporta interešu izglītības nodarbību ierobežotais piedāvājumus. Konferencē, kuru organizēja Gižicko pašvaldības Izglītības pārvalde, uzstājās Nadija Strazdiņa ar prezentāciju par tehniskajiem palīglīdzekļiem, ar kuru palīdzību cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem spēj piedalīties dažādās sporta aktivitātēs un sacensībās. Par savu pieredzi un biznesa ideju par cilvēku ar speciālām vajadzībām iesaistīšanu regulārās sporta nodarbībās stāstīja Gitana Vitkauskiene, Alītas sporta kluba “ŠauleGym” dibinātāja un veselības trenere. Projekta sanāksmes otrajā dienā notika diskusijas ar Gižicko vicemēru Mateušu Sieronski ( Mateusž Sieronski )un Jolantu Piotrovsku, Varmiņska-Mazurska (Warmińsko-Mazurskie) vojevodistes valdes locekli.

Katrs sadarbības partneris projekta noslēgumā iesniegs savus priekšlikumus, kā uzlabot sporta darbu savā pašvaldībā.

Mūsu ieteikumi ir šādi:

1) Izglītības/sporta speciālista amata pienākumus papildināt ar koordinatora funkcijām:

  • organizēt, piesaistīt un koordinēt Kuldīgas novadā sporta, aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus cilvēkiem ar speciālām vajadzībām
  • koordinēt invalīdu sporta organizāciju darbību un sadarbību Kuldīgas novadā;
  • koordinēt sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu un norisi, sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, sporta federācijām, sadarboties ar sabiedrības veselības speciālistu – aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanā, kopīgu pašvaldību pasākumu organizēšanā;
  • informēt sabiedrību par Kuldīgas novada sportistu ar speciālām vajadzībām sasniegumiem un citām ar sportu saistītām aktualitātēm Kuldīgas novadā;
  • piedalīties projektu un programmu izstrādē un ieviešanā, t.sk., investīciju piesaistes procesos, kas saistīti ar invalīdu sporta attīstību, u.c.

2) Sporta skolotājiem un treneriem papildināt zināšanas par darbu ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām;

3) Motivēt sporta skolotājus izstrādāt autorprogrammas skolēnu ar speciālām vajadzībām sporta aktivitātēm, lai paplašinātu interešu izglītības nodarbību piedāvājumu.

Projekta Nr.612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.