Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

“Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) lietošanas veiksmīga audzināšanas procesa organizēšanā.’’
(A programma, 8 stundas)

“Agrīnā un pirmsskolas vecuma bērnu attīstības diagnostikas un izpētes nozīme un iespējas.”
(A programma, 8 stundas)

“IKT un asistīvo tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.”
(A programma, 8 stundas)

“Informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošana mācību procesa pilnveidei.”
(A programma, 12 stundas)

“Logopēdiskā darba organizēšana izglītības iestādē.”
(A programma, 8 stundas)

“Māla izmantošanas iespējas vizuālās mākslas stundās un pirmsskolas rotaļnodarbībās.”
(A programma, 16 stundas)

“Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide.”
(A programma, 12 stundas)

“Mācību darba organizācijas īpatnības skolēniem ar speciālajām vajadzībām.”
(A programma, 8 stundas)

Tālrunis informācijai: 29681689 (Līga)