Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu tiešsaistes etiķetes noteikumi

 1. Piesakoties kursiem, pārliecinies, ka dotajā laikā nav ieplānots vai paredzēts nekas cits. Ja savu dalību vēlies atcelt, par to laicīgi brīdini kursu organizatori.
 2. Ja paredzēta dalības maksa, tā jāapmaksā līdz rēķinā norādītajam termiņam.
 3. Tiešsaistes mācības notiek Zoom platformā (https://zoom.us/). Lūdzu pārliecinies, ka Zoom ir instalēts viedierīcē, no kura pieslēgsies mācībām. Zoom linku saņemsi savā e-pastā, kuru norādīji pieteikuma anketā. To saņemsi nodarbību/ kursu dienas rītā.
 4. Tiešsaistes mācībām jāpieslēdzas 5 – 10 minūtes pirms mācību sākuma.
 5. Pieslēdzoties mācībām:
 • pārliecinieties, ka fons aizmugurē ir vienmērīgs, bez krāsām, dažādiem priekšmetiem, cilvēkiem, dzīvniekiem. Vajadzības gadījumā var izmantot Zoom digitālo fonu;
 • savu vārdu un uzvārdu ieraksti “čatā”;
 • pārliecinies, ka ir pieejams kvalitatīvs interneta pieslēgums mācību procesa laikā.
 1. Mācībās jāpiedalās ar:
 • izslēgtu mikrofonu (kad runā pasniedzējs vai citi dalībnieki);
 • ieslēgtu kameru.
 1. Sagatavojoties nodarbībai, parūpējies, lai būtu viss nepieciešamais darbam, līdzīgi kā klātienē – pietiekami daudz papīra, rakstāmais un citi darba materiāli, ja tādus norādījuši pasniedzēji.
 2. Tiešsaistes nodarbībās, līdzīgi kā klātienes nodarbībās, maltītes ieturēšanu, uzkodu baudīšanu atstājam kafijas pauzēm, lai nodarbības laikā varētu pilnībā koncentrēties darbam.
 1. Lūdzu plāno visas nodarbības laikā būt tiešsaistē, bez blakus nodarbēm un citiem informācijas avotiem.
 2. Ja paredzēti mājas darbi, tie jāizpilda pasniedzēja noteiktajā termiņa.

“Microsoft Office Excel 2019 pamati” (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

 • Microsoft Excel darba vides raksturojums.
 • Datu ievade un rediģēšana.
 • Datu noformēšana.
 • Darbības ar darblapām.
 • Aprēķini.
 • Datu grafiskā attēlošana diagrammās.

Lektore: Santa Brasla,  Mg.paed. , speciālās izglītības skolotāja,  latviešu valodas un literatūras skolotāja. Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, informātikas skolotāja.

“Lietišķās uzvedības analīzes pamatprincipi uzvedības korekcijai audzināšanas un mācību procesā” (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

 • Pozitīvais pastiprinājums
 • Mand prasme jeb prasme pajautāt/ palūgt
 • Izglītojamo dienas režīms / struktūra
 • Uzvedības cēloņu atpazīšana (ABC tabula);
 • Uzvedības funkciju noteikšana

Lektore: Ināra Oļena – Mg.paed., Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapeits, Viduskurzemes pamtskolas – attīstības centra direktore.

“Audzināšanas un mācību metodes darbā ar deviantiem bērniem” (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

 • Kas ir devianti bērni, šo bērnu uzvedības cēloņi un veidi, to atpazīšana.
 • Ģimenes loma deviantu bērnu audzināšanā.
 • Mācību un audzināšanas metodes un paņēmieni, to izmantošanas nepieciešamība darbā ar deviantiem bērniem.
 • Diferencētu uzdevumu veidošana deviantiem  bērniem mācību procesa kvalitatīvai norisei.

Lektore: Jolanta Zorgenberga (Mg.paed., sākumskolas, krievu valodas un speciālās izglītības skolotāja, Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotāja)

“Mērķtiecīgs un jēgpilns mācību metožu pielietojums bērniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem iekļaujošās izglītības procesā” (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

Bērnu ar mācīšanās traucējumiem, GAT raksturojums.

Atbalsta personāls un ģimene kā atbalstoša vide,tās loma mācību procesā bērniem ar mācīšanās traucējumiem un bērniem ar GAT

Mācību  metodes un paņēmieni, to izmantošanas nepieciešamība darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un GAT

Individuālie mācību plāni, to izveide, jēgpilns tā pielietojums.

Individuālās nodarbības kā pozitīvi motivējoša mācību metode darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un GAT

Diferencēta pieeja mācību procesā bērniem ar mācīšanās traucējumiem un GAT, tās mērķtiecīgs pielietojums dažādos mācību priekšmetos.

Atgādnes un to pielietojums mācību procesā bērniem ar mācīšanās traucējumiem un GAT.

Lektore: Jolanta Zorgenberga (Mg.paed., sākumskolas, krievu valodas un speciālās izglītības skolotāja, Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotāja)

"Mācību darba organizācijas īpatnības skolēniem ar speciālajām vajadzībām" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

 • Attīstības, audzināšanas un mācību procesa īpatnības bērniem ar autiska spektra traucējumiem.
 • Bērnu ar uzvedības  traucējumiem mācīšanās aktualitātes.
 • Bērnu ar mācīšanās traucējumiem mācību procesa īpatnības.
 • Darbs ar agresīvajiem skolēniem.
 • Praktiskas idejas mācību darba pilnveidošanai un dažādošanai.

Lektores:

Ināra Oļena, Mg.paed., ABA speciāliste

Jolanta Zorgenberga (Mg.paed., sākumskolas, krievu valodas un speciālās izglītības skolotāja, Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotāja)

"Logopēdiskā darba organizēšana izglītības iestādē" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

 • Komunikācijas, runas un valodas korekcijas un attīstības veicināšanas programma.
 • Logopēda sadarbība ar pedagogiem.
 • Logopēda sadarbība ar vecākiem.
 • Profilaktiskais darbs.
 • Praktiskie darba paņēmieni: logopēdiskā masāža, elpošanas vingrinājumi.

Lektores:

Adrija Brantevica – Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra logopēde, speciālās izglītības skolotāja.

Ieva Dēliņa – Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra logopēde.

"Agrīnā un pirmsskolas vecuma bērnu attīstības diagnostikas un izpētes nozīme un iespējas" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

 • Agrīnās attīstības diagnostikas nozīme.
 • Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas iespējas.
 • Razgailas “Uzdevumu krājuma pirmsskolas vecuma bērnu (no 3-7 gadiem) zināšanu un prasmju apguves līmeņa novērtēšanai” iespējas.
 • Agrīnas attīstības pedagoģiski psiholoģiskā un logopēdiskā izpēte un tās organizēšana izglītības iestādē.

Lektores:

Adrija Brantevica – Mg paed., logopēde, speciālās izglītības skolotāja. Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra logopēde.

Santa Grietēna –  Mg. paed., speciālās izglītības skolotāja. Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotāja, izglītības metodiķe

"Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) lietošana veiksmīga audzināšanas procesa organizēšanā" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

 • Lietišķās uzvedības analīzes metodes pielietošana audzināšanas procesā.
 • Individuāla uzvedības korekcijas plāna veidošana.
 • Uzvedības līgumi, to sastādīšana un noslēgšana ar skolēniem.
 • Atbalsta komandas loma un uzdevumi plānu īstenošanā.

Lektors:

Ināra Oļena – Mg.paed., ABA speciāliste.

"Mūsdienīgu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas pedagoģiskajā darbā" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts:

 • Interaktīvu mācību līdzekļu veidošana programmā MS Office Power Point.
 • Infografikas izmantošanas iespējas atgādņu gatavošanā.
 • Darbs ar Padlet.
 • Interneta vietņu App.clasroomscreen.com un Liveworksheets.com izmantošanas iespējas mācību darbā.

Lektore:

Santa Brasla,  Mg.paed. , speciālās izglītības skolotāja,  latviešu valodas un literatūras skolotāja. Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, informātikas skolotāja.

"Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts:

 • Darbs ar programmu Padlet.
 •  Darbs ar programmu Storyboard.
 •  Darbs ar programmu Openshot.
 •  Interaktīvu mācību līdzekļu veidošana programmā  MS Office Power Point.
 • Google diska lietošana.
 •  Interneta vietņu App.classroomscreen.com, Liveworksheets.com izmantošanas iespējas mācību darbā.

Lektore:

Santa Brasla,  Mg.paed. , speciālās izglītības skolotāja,  latviešu valodas un literatūras skolotāja. Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, informātikas skolotāja.

"Audzināšanas darba īstenošana izglītības iestādē bērniem ar speciālajām vajadzībām" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts:

 • Audzināšanas uzdevumi attieksmes veidošanai
 • Audzināšanas procesā būtiskākie izkopjamie tikumi
 • Izglītojamo labizjūta kā atbilstošas uzvedības garants
 • Izglītības iestādē organizētie dažādie audzināšanas pasākumi

"Pedagoga personīgā un profesionālā meistarība darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts:

 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes speciālajā izglītībā
 • Speciālā pedagoga darbības psiholoģiskās un pedagoģiskās pamatnostādnes.
 • Speciālais pedagogs kā atbalsts skolēnam, skolēna ģimenei un citiem pedagogiem.
 • Izdegšanas sindroms pedagoģiskajā darbā, tā pazīmes, atpazīšana.
 • Metodes un paņēmieni stresa un profesionālās izdegšanas novēršanai un enerģijas atgūšanai.

Lektore:

Santa Brasla,  Mg.paed. , speciālās izglītības skolotāja,  latviešu valodas un literatūras skolotāja. Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, informātikas skolotāja.

Tālrunis informācijai: 29681689 (Līga Pakalne)