Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

“Mērķtiecīgs un jēgpilns mācību metožu pielietojums bērniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem iekļaujošās izglītības procesā” (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

Bērnu ar mācīšanās traucējumiem, GAT raksturojums.

Atbalsta personāls un ģimene kā atbalstoša vide,tās loma mācību procesā bērniem ar mācīšanās traucējumiem un bērniem ar GAT

Mācību  metodes un paņēmieni, to izmantošanas nepieciešamība darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un GAT

Individuālie mācību plāni, to izveide, jēgpilns tā pielietojums.

Individuālās nodarbības kā pozitīvi motivējoša mācību metode darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un GAT

Diferencēta pieeja mācību procesā bērniem ar mācīšanās traucējumiem un GAT, tās mērķtiecīgs pielietojums dažādos mācību priekšmetos.

Atgādnes un to pielietojums mācību procesā bērniem ar mācīšanās traucējumiem un GAT.

Lektore: Jolanta Zorgenberga (Mg.paed., sākumskolas, krievu valodas un speciālās izglītības skolotāja, Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotāja)

"Mācību darba organizācijas īpatnības skolēniem ar speciālajām vajadzībām" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

 • Attīstības, audzināšanas un mācību procesa īpatnības bērniem ar autiska spektra traucējumiem.
 • Bērnu ar uzvedības  traucējumiem mācīšanās aktualitātes.
 • Bērnu ar mācīšanās traucējumiem mācību procesa īpatnības.
 • Darbs ar agresīvajiem skolēniem.
 • Praktiskas idejas mācību darba pilnveidošanai un dažādošanai.

Lektores:

Ināra Oļena, Mg.paed., ABA speciāliste

Jolanta Zorgenberga (Mg.paed., sākumskolas, krievu valodas un speciālās izglītības skolotāja, Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotāja)

"Audzināšanas un mācību metodes darbā ar bezrobežu bērniem" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts:

 • Kas ir bezrobežu bērni, šo bērnu uzvedības cēloņi un veidi, to atpazīšana.
 • Ģimenes loma “bezrobežu ” bērnu audzināšanā.
 • Mācību un audzināšanas metodes un paņēmieni, to izmantošanas nepieciešamība darbā ar “bezrobežu” bērniem.
 • Diferencētu uzdevumu veidošana “bezrobežu” bērniem mācību procesa kvalitatīvai norisei.

Lektore:

Jolanta Zorgenberga (Mg.paed., sākumskolas, krievu valodas un speciālās izglītības skolotāja, Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotāja)

"Logopēdiskā darba organizēšana izglītības iestādē" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

 • Komunikācijas, runas un valodas korekcijas un attīstības veicināšanas programma.
 • Logopēda sadarbība ar pedagogiem.
 • Logopēda sadarbība ar vecākiem.
 • Profilaktiskais darbs.
 • Praktiskie darba paņēmieni: logopēdiskā masāža, elpošanas vingrinājumi.

Lektores:

Adrija Brantevica – Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra logopēde, speciālās izglītības skolotāja.

Ieva Dēliņa – Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra logopēde.

"Agrīnā un pirmsskolas vecuma bērnu attīstības diagnostikas un izpētes nozīme un iespējas" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

 • Agrīnās attīstības diagnostikas nozīme.
 • Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas iespējas.
 • Razgailas “Uzdevumu krājuma pirmsskolas vecuma bērnu (no 3-7 gadiem) zināšanu un prasmju apguves līmeņa novērtēšanai” iespējas.
 • Agrīnas attīstības pedagoģiski psiholoģiskā un logopēdiskā izpēte un tās organizēšana izglītības iestādē.

Lektores:

Adrija Brantevica – Mg paed., logopēde, speciālās izglītības skolotāja. Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra logopēde.

Santa Grietēna –  Mg. paed., speciālās izglītības skolotāja. Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotāja, izglītības metodiķe

"Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) lietošana veiksmīga audzināšanas procesa organizēšanā" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

 • Lietišķās uzvedības analīzes metodes pielietošana audzināšanas procesā.
 • Individuāla uzvedības korekcijas plāna veidošana.
 • Uzvedības līgumi, to sastādīšana un noslēgšana ar skolēniem.
 • Atbalsta komandas loma un uzdevumi plānu īstenošanā.

Lektors:

Ināra Oļena – Mg.paed., ABA speciāliste.

"Informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošana mācību procesa pilnveidei" (A programma, 12 stundas)

Satura apraksts

 • Pamatprasmju pilnveide darbā ar datoru.
 • Failu konvertēšana.
 • Pamatprasmju apguve darbā ar programmu MS WORD.
 • Pamatprasmju apguve darbā ar pogrammu Zoom.

Lektors:

Mārtiņš Oļens – Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra informātikas skolotājs.

IKT un asistīvo tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts

 • Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem īpatnības mācību procesā.
 • Interaktīvu mācību līdzekļu veidošana programmā MS Office Power Point.
 • Infografikas izmantošanas iespējas atgādņu gatavošanā.
 • Runas palīgierīču (Go Talk tāfeles) izmantošanas iespējas mācību procesā.

Lektores:

Santa Brasla,  Mg.paed. , speciālās izglītības skolotāja,  latviešu valodas un literatūras skolotāja. Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, informātikas skolotāja.

Adrija Brantevica – Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra logopēde, speciālās izglītības skolotāja.

Ieva Dēliņa – Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra logopēde.

"Mūsdienīgu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas pedagoģiskajā darbā" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts:

 • Interaktīvu mācību līdzekļu veidošana programmā MS Office Power Point.
 • Infografikas izmantošanas iespējas atgādņu gatavošanā.
 • Darbs ar Padlet.
 • Google diska lietošana.
 • Interneta vietņu App.clasroomscreen.com un Liveworksheets.com izmantošanas iespējas mācību darbā.

Lektore:

Santa Brasla,  Mg.paed. , speciālās izglītības skolotāja,  latviešu valodas un literatūras skolotāja. Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, informātikas skolotāja.

"Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts:

 • Darbs ar programmu Padlet.
 •  Darbs ar programmu Storyboard.
 •  Darbs ar programmu Openshot.
 •  Interaktīvu mācību līdzekļu veidošana programmā  MS Office Power Point.
 •  Interneta vietņu App.classroomscreen.com, Liveworksheets.com izmantošanas iespējas mācību darbā.

Lektore:

Santa Brasla,  Mg.paed. , speciālās izglītības skolotāja,  latviešu valodas un literatūras skolotāja. Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, informātikas skolotāja.

"Audzināšanas darba īstenošana izglītības iestādē bērniem ar speciālajām vajadzībām" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts:

 • Audzināšanas uzdevumi attieksmes veidošanai
 • Audzināšanas procesā būtiskākie izkopjamie tikumi
 • Izglītojamo labizjūta kā atbilstošas uzvedības garants
 • Izglītības iestādē organizētie dažādie audzināšanas pasākumi

"Pedagoga personīgā un profesionālā meistarība darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības" (A programma, 8 stundas)

Satura apraksts:

 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes speciālajā izglītībā
 • Speciālā pedagoga darbības psiholoģiskās un pedagoģiskās pamatnostādnes.
 • Speciālais pedagogs kā atbalsts skolēnam, skolēna ģimenei un citiem pedagogiem.
 • Izdegšanas sindroms pedagoģiskajā darbā, tā pazīmes, atpazīšana.
 • Metodes un paņēmieni stresa un profesionālās izdegšanas novēršanai un enerģijas atgūšanai.

Lektore:

Santa Brasla,  Mg.paed. , speciālās izglītības skolotāja,  latviešu valodas un literatūras skolotāja. Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, informātikas skolotāja.

Tālrunis informācijai: 29681689 (Līga Pakalne)