Darba analīze no 1.01.2017. – 31.05.2018.

Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs
Attīstības centra darba analīze
Periods:  no 1.01.2017. – 31.05.2018.

Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs nodrošina agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem, nodrošina individuālu metodisku un pedagoģisku palīdzību Kurzemes reģiona teritorijā esošo citu izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu , individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu  izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, sniedz konsultācijas citu izglītības izstāžu izglītojamie ar speciālajām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra specializācija ir viegli garīgās attīstības traucējumi un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki attīstības traucējumi, tāpat skolas speciālisti pēc nepieciešamības sniedz konsultācijas par mācīšanās traucējumu korekcijas iespējām un valodas attīstības traucējumu korekciju.

Laika periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.maijam Attīstības centrs sniedza šādus pakalpojumus:

 • Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku.
 • Speciālā pedagoga konsultācijas un korekcijas nodarbības.
 • Konsultācijas pedagogiem, atbalsta personālam, sociālajiem darbieniekiem.
 • Konsultācijas vecākiem.
 • Psihologa konsultācijas un diagnostiku.
 • Logopēdisko diagnostiku un konsultācijas
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu organizēšana.
 • Konferenču, semināru organizēšana.
 • Vecāku konsultēšana.
 • Metodisko materiālu veidošana.

Atbalsts vecākiem

Papildus speciālistu konsultācijām, katru mēnesi skola un attīstības centrs  vecākiem piedāvā apmeklēt vecāku atbalsta pasākumus, kuros vecāki var radoši darboties kopā ar saviem bērniem, izglītoties zinošu speciālistu vadībā par bērnu audzināšanas jautājumiem, gūt atbalstu no citiem vecākiem un pedagogiem.

Atbalsts un konsultācijas citu izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem

2017./2018.m.g.  attīstības centrs sniedzis metodisku un pedagoģisku palīdzību pedagogiem no visas Latvijas un ļoti plaši pārstāvētām izglītības iestādēm. Kopumā sniegta pedagoģiskā un metodiskā palīdzība ne mazāk kā 143 pedagogiem, ir pedagogi, kuriem konsultācijas sniegtas vairākas reizes. 2016.gadā konsultācijas sniegtas 74 pedagogiem.

Konsultācijas, pedagoģisko palīdzību  un agrīno speciālo vajadzību diagnostiku sniedza šādi speciālisti

 • Santa Brasla – paed., izglītības metodiķe, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 16 gadi, tiesības strādāt ar Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas testu.
 • Jolanta Zorgenberga – Mg.paed.,izglītības metodiķe, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 17 gadi, tiesības strādāt ar Minhenes finkcionālās attīstības diagnostikas testu.
 • Līga Kuršinska – direktores vietniece metodiskajā darbā, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 17 gadi. Marte Meo kolēģu trenere, Dabas vides estētikas speciāliste, WSB (silto smilšu iekārtas) speciāliste.
 • Inese Birģele – Psihologs, tiesības strādāt ar Džonsona – Vudkoka testu, tiesības veikt Ahenbaha uzvedības novērtēšanu.
 • Adrija Brantevica – Mg.paed., logopēde, darba pieredzes speciālajā pedagoģijā 4 gadi
 • Santa Grietēna – Mg.paed, speciālais pedagogs, Montesori speciāliste.

2017./2018.m.g. būtiski palielinājies to bērnu skaits, kuriem sniegta agrīnā diagnostika – 2016.gadā 3, savukārt 2017.gadā 33 bērniem tika veikta diagnostika izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika, 59 skolēniem veikta valodas attīstības diagnostika, kā arī veikta Ahenbaha bērna uzvedības novērtēšanas aptauja.

Metodiskie materiāli

Lai veicinātu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā, speciālisti izstrādājuši metodiskos materiālus:

 • ‘’Apaļo kokmateriālu sortimenti” (Juris Jurēvics) – mācību materiāls tēmas ‘’Stumbra apaļo sortimentu veidu apguvei’’ profesionālās pamatizglītības programmā Mežsaimniecība.
 • ‘’Dažādi uzdevumi ar korķiem’’ – (izglītības programmā 21015811, 21015911) – metodiskais materiāls matemātikas apguvei.
 • Uzdevumu krājums matemātikā – (izglītības programmā 21015811, 6.klasei).
 • ‘’Augļi un ogas’’ – Digitāls mācību un diagnostikas materiāls (programmā 21015811, 21015911)
 • “Transports’’- Digitāls mācību un diagnostikas materiāls (programmā 21015811, 21015911)
 • ‘’Enas”    -Digitāls mācību un diagnostikas materiāls (programmā 21015811, 21015911)
 • “Ģeometriskās formas’’ – Digitāls mācību un diagnostikas materiāls (programmā 21015811, 21015911)
 • ‘’Dārzeņi’’ – Digitāls mācību un diagnostikas materiāls (programmā 21015811, 21015911)

2017./2018.gadā skolā tika organizētas divas konferences: ‘’Krāsaino smilšu stāsti’’, kurā piedalījās 110 dalībnieki no 36 izglītības iestādēm visā Latvijā, savukārt  konferencē ‘’Personu ar garīgās attīstības traucējumiem apmācība un sagatavošana dzīvei’’ piedalījās 100 dalībnieki no 17 dažādām iestādēm. Kā arī tika organizēti informatīvi semināri un pasākumi vecākiem, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

2017./2018.m.g. izstrādātas 7 pedagogu profesionālas kompetences pilnveides programmas:

 • “Krāsaino graudu spēles’’ (A programma, 6 stundas),
 • ‘’Mācību darba organizācijas īpatnības bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem’’ (A programma, 8 stundas),
 • ‘’Logopēdiskā darba organizēšana izglītības iestādē’’ (A programma, 8 stundas),
 • ‘’Apļošanas tehnika’’ (A programma, 6 stundas),
 • ‘’Marte Meo metodes izmantošanas iespējas mācību procesā’’ ( A programma, 6 stundas)
 • ‘’Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālajām vajadzībām pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes un nodrošināšana’’ (A programma, 36 stundas)
 • ‘’Mācību procesa organizēšanas īpatnības izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem’’ (A programma, 36 stundas)

No 2018.gada 1.sepembra tiek plānots, ka Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs piedāvās šādas papildus atbalsta nodarbības:

 • Psihologa konsultācijas;
 • Ergoterapeita konsultācijas;
 • Speciālā pedagoga konsultācijas un nodarbības;
 • Marte Meo terapeita konsultācijas;
 • Nodarbības WSB;
 • Montesori nodarbības;
 • Mūzikas terapija;
 • Nodarbības ar mālu;
 • Nodarbības sensorajā istabā.

Ieceres un plānotais 2018./2019.m.g.

 • Agrīnās intervences centra materiālu papildināšana. Centrā tiek sniegta agrīnā diagnostika, kā arī attīstošas nodarbības speciālā pedagoga vadībā bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, autismu, jauktiem attīstības traucējumiem.
 • Pilnveidot darbu agrīnās diagnostikas jomā. (Pēc iespējas papildināt diagnostikas instrumentāriju klāstu).
 • Turpināt mācību un metodisko materiālu izstrādi (Dabas vides estētikas nodarbību realizēšanai, latviešu valodā, sociālajās zinībās, dabaszinībās).
 • Turpināt un pilnveidot atbalsta materiālu- atgādņu izstrādi izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā.
 • Turpināt atbalsta nodarbību piedāvājuma paplašināšanu Kurzemes reģiona izglītojamiem:
  • psihologa konsultācijas;
  • ergoterapeita konsultācijas;
  • speciālā pedagoga konsultācijas un nodarbības;
  • Marte Meo terapeita konsultācijas;
  • nodarbības WSB;
  • Montesori nodarbības;
  • mūzikas terapija;
  • nodarbības ar mālu;
  • nodarbības sensorajā istabā.