Šā gada 3. janvārī direktores vietniece metodiskajā darbā Līga Kuršinska, izglītības metodiķes Santa Brasla un Jolanta Zorgenberga aicināja mūsu skolas skolotājus (1.-9.kl.) uz diskusiju un pieredzes apmaiņu, lai pilnveidotu izglītības procesu un palielinātu skolēnu motivāciju mācīties, veiksmīgi izmantojot atbalsta pasākumus.
Skolēnu spējas apgūt mācību vielu uzlabo pareizi izvēlētas un lietotas atgādnes mācību procesā, tāpēc diskusijā galvenais akcents bija atgādnes. Skolotāji savstarpēji dalījās idejās un pieredzē atgādņu veidošanā, izskanēja konkrēti un konstruktīvi priekšlikumi.
Metodiskā pasākuma “Domnīca” izskaņā L. Kuršinska iedrošināja skolotājus darboties un ieteikt priekšlikumus metodiskajam centram atgādņu un metodisko materiālu sagatavošanai.