Valsts izglītības satura centra projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”, kura mērķis ir radīt skolēniem labvēlīgus apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei, ietvaros nominēja 100 skolas (pilotskolas) no visas Latvijas dalībai mācību satura aprobācijai. Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs ir šo 100 skolu skaitā.
Pilotskolu iesaiste aprobācijā ir ļoti nozīmīga, lai pārbaudītu un novērtētu jaunās pieejas efektivitāti, vienlaikus noskaidrojot faktorus, kas sekmē vai kavē tās īstenošanu skolas līmenī, kā arī lai šo pieredzi tālāk varētu izmantot citās izglītības iestādēs.
Tāpēc esam gandarīti par projekta ekspertu Rasas Dirvēnas un Ilonas Laizānes ilgi gaidīto vizīti mūsu skolā, ka varējām iepazīstināt ar iestādes darbu, dalīties domu apmaiņā. Ekspertes teica atzinīgus vārdus par skolas mācību vidi un viņu ieteikums būtu vispārizglītojošajām skolām apmeklēt mūsu mācību iestādi pieredzes apmaiņai. Ceram arī turpmāk uz pozitīvu un konstruktīvu sadarbību.