Skolēnu rudens brīvlaika ceturtdienā, 25. oktobrī, skolā uzņēmām tuvus un tālus kolēģus gan no Kandavas, Upesgrīvas, Kuldīgas, Cēsu novada, Tukuma, Purmsātiem, Stendes, Kalētiem, Liepājas, Aizputes, Stikliem, Zūrām. To starpā skolotāji no speciālajām internātpamatskolām, vidusskolām, pirmskolas izglītības iestādēm, mūzikas un māksla skolas.
Bijām uzklausījuši daudzus ciemos braukt gribētājus, viņu vēlmes redzēt, kā strādājam praktiski un nolēmām rīkot praktiskās pieredzes konferenci un rast katram dalībniekam iespēju izvēlēties jomu, kura viņam ir aktuāla un piedalīties izvēlētās jomas darba grupā.
Konferenci atklāja direktores vietniece metodiskajā darbā Līga Kuršinska, izsakot prieku kolēģus uzņemt pie mums. L. Kuršinska uzsvēra, ka konferencē nebūs lektori, bet stāstīsim un rādīsim, ko un kā darām praktiski ikdienā, ar domu, ka šīs idejas noderēs mūsu viesiem savās skolās, savā darbā.
Muzikālu sveicienu viesiem bija sagatavojušas skolas mūzikas skolotājas Sanita Lugovska, Kintija Valkovska un Iveta Vēra. Skolotāja Iveta aicināja visus kopīgi nodziedāt latviešu tautas dziesmu “Pūt vējiņi” ar iesildošu uzdevumu, kas dalībniekiem lika gan koncentrēties, gan arī pasmaidīt.
Konferences iesākumā skolas prezentācija. Skolas direktore Ināra Oļena iepazīstināja klātesošos gan ar skolas mērķi, gan vīziju un misiju, kuri sevī ietver sabiedrības attieksmes maiņu. Prezentācijā, kurā atspoguļoti skolas četri galvenie uzdevumi: iemācīt veikt pašaprūpi, pašapkalpošanās iemaņas; sagatavot skolēnus integrācijai darba tirgū; būt aktīvam pilsonim (pilsoniskā atbildība); būt labam kaimiņam (integrēšanās sabiedrībā), direktore ar raksturojošiem piemēriem un komentāriem pastāstīja par skolas dzīvi, par ikdienu un arī par plāniem, uzrunājot klātesošos cerībā, ka arī viņi varētu būt vēstneši sabiedrības informēšanā.
Praktiskās pieredzes konferences turpinājumā dalībniekiem bija iespēja piedalīties sev interesējošā vienā no deviņām darba grupām.
Individuālās/ grupu korekcijas nodarbības- logopēdija.
Logopēdes Ieva Dēliņa un Adrija Brantevica interesentus uzņēma skolas logopēdijas kabinetā un dalījās pieredzē par to, ko logopēds dara mūsu skolā. Pastāstīja par pašu izveidoto programmu logopēdijā- sadarbības modeli, kura mērķis ir praktizēt vienotās prasības runas un valodas lietošanā. Dalībnieki bija ieinteresēti it visā, citu starpā jautājumi bija gan par logopēdiskiem uzdevumiem, gan par nodarbību ilgumu, gan par audzēkņu runas un valodas traucējumu smaguma pakāpēm, par programmas Widgit izmantošanu.
Atbalsts skolēniem un vecākiem ABA – uzvedības analīze.
Grupas vadītāja direktore Ināra Oļena aicināja dalībniekus darboties praktiski. Tika izspēlētas epizodes no skolas ikdienas un domāts par to, kā risināt tik parastās situācijas skolā, uzsvaru liekot uz konkrētās rīcības priekšvēstnešu, uzvedības, seku analīzi.
Individuālās/ grupu korekcijas nodarbības – dabas vides estētikas studija.
Dabas vides estētikas speciālistes Līga Kuršinska un Ieva Gailāne iepazīstināja ar dabas vides estētikas pamatiem, dalījās pieredzē ar kādiem materiāliem strādājam, kāda veida nodarbībās strādājam, kā to organizējam. L. Kuršinska aicināja kolēģus mācīt bērnam redzēt un saskatīt. Citu starpā, klātesošajiem interesēja uzdevuma veidi, kā tie ietekmē bērnus, kā izmantot krāsainās smiltis, krāsainos graudus. Darba grupas dalībnieki tika ieinteresēti darboties un kolēģi izteica vēlmi apmeklēt kursus.
Individuālas/ grupu korekcijas nodarbības – mūzikas terapija/ montesori.
Mūzikas terapeite Iveta Vēra dalījās pieredzē gan stāstot, gan demonstrējot, gan arī analizējot sagatavotos video materiālus-fragmentus no mūzikas terapijas nodarbībām, liekot akcentu uz to, kā mūzikas terapiju var izmantot izglītības iestādēs, citu starpā, audzēkņiem trenējot uzmanību, pacietību, saskarsmi, komunikācijas prasmes. Dalībnieki arī paši darbojās praktiski, izmantojot dažādus skaņu rīkus. Montesori speciāliste Laila Skarpa iepazīstināja ar darbības galvenajiem virzieniem un materiāliem, kurus izmanto nodarbībās.
Mācību darbs – sākumskola un pamatskola.
Direktores vietniece izglītības jautājumos Zane Kūlaine un sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Silvija Ozola darba grupas dalībniekus tuvāk iepazīstināja ar mācību un ārpus stundu darbu sākumskolas un pamatskolas klasēs mūsu skolā. S. Ozola un Z. Kūlaine dalījās pieredzē par mācību procesu, pašu gatavotajiem materiāliem, tematiskajiem plāniem, par to, kā mācību stundas var vadīt dažādās vidēs, to starpā par projektu dienām. Diskusijā skolotāji izteica savas pieredzes mācīšanā, debatēja par atgādnēm, apsprieda jautājumus par skolēnu uzvedību mācību stundās un kā uzvedību ietekmē vides maiņa.
Mācību darbs – arodizglītība.
Direktores vietniece izglītības jautājumos Arita Gribēna dalījās pieredzē ar darba grupas dalībniekiem kā strādājam arodu programmā ar audzēkņiem, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi traucējumi. Kādas mācību metodes, mācību materiālus izmantojam, kā pielietojam Widgit programmu. Kolēģus interesēja mūsu pieredze darba vidē balstītām mācībās, dalība SMU (skolēnu mācību uzņēmumi), darba praksēs ārzemēs. Pieredzē dalījās ari kulinārijas skolotāja Agita Gerasimoviča. Lietišķo aprēķinu skolotāja Zinta Olte pastāstīja par apvienotajām mācību stundām, piemēram lietišķie aprēķini un viesu apkalpošana vai lietišķie aprēķini un profesionālā svešvaloda. Kokapstrādes skolotājs Ēriks Oficieris dalījās pieredzē ar kolēģiem, uzsvaru liekot uz uzdevumu- sagatavot dzīvei.
Mācību darbs- programma 21015911
Skolotājas Iluta Plikgalve un Inga Robežniece iepazīstināja ar mācību procesu speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem traucējumiem, uzmanību vēršot uz individuālajiem mācību plāniem- ikvienam paredzēt individuālu sasniedzamu mērķi. Dalījās pieredzē par nedēļas tēmu iesaisti mācību procesā, par vizuālā pastiprinājuma izmantošanu mācību un audzināšanas darbā, par piedalīšanos VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”- iespējamie risinājumi speciālajā izglītībā. Dalībnieki lielu interesi izrādīja par individuālo plānu izstrādi, pielietojumu un darba organizēšanu pēc nedēļas tēmām.
Mācību darbs/ individuālās/ grupu korekcijas nodarbības- māla izmantošana mācību darbā.
Vizuālās mākslas skolotāja Agnese Fogele darba grupā ieskicēja pašus pamatus darbā ar mālu, dalījās pieredzē un aicināja mālu radoši izmantot arī spēlēs un rotaļās. Grupas dalībnieki bija ieinteresēti māla izmantošanai mācību procesā un izteica vēlmi apmeklēt kursus pie A. Fogeles.
Audzināšana.
Vecākā audzinātāja Vēsma Eida un internāta skolotāju metodiskās komisijas vadītāja Dace Ribaka- Gluškova dalījās labajās praksēs un iepazīstināja ar internāta audzinātāju dokumentāciju. Skolotāji atzina par labu paraugu un piemēru mūsu skolas internāta skolotāju dienasgrāmatu, kā arī akciju “Dod pieci!”- atbalstu pozitīvai uzvedībai. Grupu dalībnieki ar interesi klausījās, cītīgi pierakstīja un izvērtās arī diskusijas, dalīšanās pieredzē.
Pēc pusdienas pārtraukuma ekskursija pa skolu grupās. Dalībnieki atbilstoši savām interesēm vēroja un izjautāja par kabinetu iekārtojumu, pielietojumu un noformējumu. Kā atzina klātesošie- daudz ideju, kā pilnveidot savu darba vidi. Izskanēja vēlēšanās vēl lēnāk un pamatīgāk apskatīt skolas telpas.
Aicināti izteikt savu viedokli un ieteikumus par praktiskās pieredzes konferenci, dalībnieki vienprātīgi pauda, ka konferencē redzētais un dzirdētais ir ļoti noderīgs un savā praksē izmantos daudzas idejas, to starpā, ABA uzvedības analīzi, praktiskās spēles logopēdijas darbā, idejas darbā ar mālu mācību stundās, individuālā plāna sastādīšanu, dabas materiālu pielietojumu mācību procesā, piktogrammu pielietojumu. Praktiskās pieredzes konference bija par ierosmi tālākai sadarbībai ar citām izglītības iestādēm, piemēram, PII “Ābelīte” uz sadarbību aicināja mūzikas terapeiti I. Vēru, lai iepazīstinātu arī kolēģus kā izmantot mūzikas terapijas elementus savā izglītības iestādē.
Noslēgumā direktores paldies konferences dalībniekiem un vēlējums- ja sajutāt mīlestību ar kādu jūs tikāt sagaidīti, tad aizvediet mājās šo mīlestību. Būsim labā vēstneši.
Izvērtējot praktiskās pieredzes konferences dalībnieku ieteikumus, organizējot nākamo tikšanos, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, plānojam parādīt interesantāko mācību stundās un orientēt sadarbību uz vispārējās izglītības iestādēm, pauda direktores vietniece metodiskajā darbā Līga Kuršinska.