Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā

2017

Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā

Projekts “Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā”
Nr. 2017-1-LV01-KA101-035313

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Mērķis:
Pedagogu  metodisko zināšanu un prasmju pilnveidošana un bagātināšana, kā arī svešvalodu, digitālo prasmju,  sociālo un starpkultūru kompetenču paaugstināšana un motivēšana piedalīties izglītības iestādes attīstībā, inovāciju ieviešanā un izglītības iestādes internacionalizācijā, pedagogu /iestādes kolektīva motivēšana dalībai  Erasmus+ stratēģisko partnerību  un e-Twinning projektos.

Projektā paredzētās aktivitātes:
Projekta laikā tiks īstenotas divas  pedagogu mobilitātes, kurās būs iespēja iepazīties ar jaunām pedagoģiskajām pieejām, kas attīsta skolēnu individuālo radošumu, uzlabo komunikatīvo un socializācijas procesu bērniem daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai individuāli vai grupā, izmantojot mūzikas, mākslas, sporta elementu un neformālo nodarbību metodes un  izteiksmes līdzekļus. Kursi „ Coaching a Powerful Tool”  notiks Portugālē, kursi “Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education”-  Nīderlandē.

Projekta realizācijas gaitā  tiek ņemts vērā Kuldīgas novada  plānošanas reģiona noteiktais  profils, kurā uzsvērta izglītības kvalitātes nodrošināšana novada skolās un pedagoģiskā personāla kapacitātes stiprināšana, tādējādi nodrošinot, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir sasaistīta ar nacionālajā līmenī definētajiem valsts attīstības virzieniem- kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. jūnijs – 2018. gada 31. maijs

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.20339704

Laikā no 28.04.2018.-06.05.2018. Erasmus+ programmas projekta ” Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā ” (Nr.2017-1-LV01-KA101-035313) ietvaros Dace Ribaka – Gluškova apmeklēja kursus Portugālē, Porto pilsētā.

Kursu tēma bija “Communicative skills for European Teachers.” Šajos kursos piedalījās 13 dalībnieki no 7 valstīm – Matas, Zviedrijas, Latvijas, Slovēnijas, Austrijas, Polijas un Spānijas. Dalībnieki no katras valsts zīmēja un prezentēja par savu valsti,sevi un izglītības iestādi, kurā strādā. Kursu programma bija sastādīta ļoti pārdomāta, interesanta, saistoša un praktiski noderīga. Bija lekcijas, praktiskas aktivitātes, grupu darbs ar uzdevumiem, nodarbības brīvā dabā.  Apmainījāmies savu valsts, skolu pieredzēs. Komunikāciju prasmes mūsdienu jauniešiem ir aktuāla problēma, jo pārāk daudz ikdienā ir ienākusi moderno tehnoloģiju izmantošana. Jaunieši vairāk izmanto telefonus nekā komunicē savā starpā. Šī problēma ir aktuāla visā Eiropā. Tā bija brīnišķīga iespēja dalīties personīgajā pieredzē par dažādām neformālām mācīšanas metodēm, kompeteņču un starpdisciplināru pieeju mācību procesā. Bijām ekskursijā par Porto vecpilsētu un vēsturiski nozīmīgiem objektiem.  Erasmus + rīkotajos kursos biju pirmo reizi. Man šī bija ļoti vērtīga pieredze,metodisko zināšanu prasmju pilnveidošana,bagātināšana, svešvalodu zināšanu paaugstināšana un daudz pozitīvu emociju, un iespaidu.

Dace Ribaka-Gluškova

Laikā no 03.03.2018.-11.03.2018. Erasmus+ programmas projekta ” Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā ” (Nr.2017-1-LV01-KA101-035313) ietvaros Iveta Vēra apmeklēja kursus Nīderlandē, Assenas pilsētā.

Kursu tēma bija ” The power of non- formal or how to use non – formal methods of teaching in the formal education for fighting early school leaving. Creative methods of teaching and training by using music, art, ICT and outdoor activities.” . Šajos kursos piedalījās 19 dalībnieki no 11 valstīm – Horvātijas, Kipras, Grieķijas, Itālijas, Latvijas, Igaunijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Spānijas un Zviedrijas.

Dalībnieki no katras valsts bija sagatavojuši nelielu prezentāciju par savu valsti un izglītības iestādi, kurā strādā. Kursu programma bija sastādīta ļoti pārdomāta, interesanta, saistoša un praktiski noderīga. Bija lekcijas, praktiskas aktivitātes, nodarbības brīvā dabā, Assenas arodskolas, muzeja un bibliotēkas apmeklējumi kā arī brīnišķīga iespēja dalīties personīgajā pieredzē par dažādām neformālām mācīšanas metodēm, kompetenču un starpdisciplināru pieeju mācību procesā. Visas šīs aktivitātes vērstas uz to, lai motivētu skolēnus mācību procesam un novērstu priekšlaicīgu skolas pamešanu.

Iveta Vēra