Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagoģiskā personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšana

2020

Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagoģiskā personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšana

Projekts: Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagoģiskā personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšana.
Nr. 2020-1-LV01-KA101-077312

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31. maijs

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

Viduskurzemes pamatskolas -attīstības centra projekta mērķis ir pedagoģiskā personālā profesionālās un personīgās kapacitātes paaugstināšana. Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības stratēģija paredz, ka novadā pieejamā izglītība ir kvalitatīva un konkurētspējīga, tādēļ ir plānots nodrošināt efektīvas profesionālās pilnveides un motivācijas programmas pedagoģiskajām personālam. Projektā piedalīsies divi pedagogi – Santa Brasla un Santa Grietēna, metodiskā centra metodiķes. Abas skolotājas ir arī speciālās izglītības skolotājas. Projektā iesaistītās skolotājas papildinās savas zināšanas mūsdienīgu mācību metožu pielietošanā, profesionālās meistarības pilnveidošanā, iepazīsies ar dažādu metodiku izmantošanu mācību un audzināšanas procesā. Projekta dalībnieku zināšanas par aktualitātēm mūsdienīgu pedagoģisko tehnoloģiju ieviešanu Eiropas kontekstā sekmēs internacionalizāciju, sekmēs kompetenču pieejā balstīta izglītības satura izstrādi un izglītības kvalitātes paaugstināšanu izglītības iestādē, kas saskan ar Kuldīgas novada Attīstības programmu 2014.-2020. gadam un Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. gadam.