Marta sākumā Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktore Ināra Oļena uzstājās konferencēs, kurās apsprieda jautājumus par personu ar īpašām vajadzībām izglītības iespējām, integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.
1. martā notikušajā konferencē “Iekļaujoša skola – ceļā uz vienotu rīcībpolitiku un praksi”, ko organizēja British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centrs projektu Skola2030 un UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas atbalstu uzstājās gan ārvalstu, gan vietējie eksperti runājot un daloties ar savu redzējumu par iekļaujošās un speciālās izglītības situāciju Latvijā, par iekļaujošu skolu no skolēna perspektīvām, par iekļaujošu mācīšanos: skolotāja lomu un ietekmi, par taisnīgas izglītības sistēmas vīziju. Par speciālo skolu perspektīvām, konferencē uzstājās I. Oļena, daloties labajā praksē.
Savukārt 6. martā Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) sadarbībā ar Somijas Garīgās veselības asociāciju rīkotajā konferencē “Atbalsti šodien – iegūsti rīt!” tika akcentēti jautājumi par to, kādas barjeras jāpārvar, lai satiktos darba meklētājs un darba devējs, kas darba devējam būtu jāzina, nodarbinot personu ar garīgām veselības problēmām, ko spēj iemācīties un paveikt persona ar garīgām veselības problēmām, kā arī tika sniegta informācija par iespējām darba devējiem sniegt atbalstu personām ar garīgām veselības problēmām, iegūstot vērtīgas, prasmīgas un čaklas darba rokas. Konferences dalībniekiem bija iespēja uzklausīt ekspertu ziņojumus, tai skaitā, Ināras Oļenas “Speciālās skolas loma veiksmīgai integrācijai sabiedrībā un darba tirgū personām ar garīga rakstura traucējumiem”.
Uzrunājot konferenču dalībniekus, I. Oļena prezentēja savu izglītības iestādi, pamatojot speciālo izglītības iestāžu lomu.
Direktores skatījumā speciālās skolas vīzija ir mūsdienīga skola, humānas izglītības īstenotāja skolēniem ar īpašām vajadzībām un tās misija – nodrošinātas izglītības ieguves iespējas ikvienam izglītojamam, atbilstoši viņa spējām un veselības stāvoklim. Skola, kuru raksturo praktiska, padziļināta mūsdienīga izglītība- kompetenču pieeja un līdzsvars starp zināšanām un personīgo attīstību.
Stāstot par savu izglītības iestādi, I. Oļena uzsvēra skolēnu iespējas skolas laikā aktīvi piedalīties skolas un ārpusskolas pasākumos, integrāciju sabiedrībā, atzīmējot skolas aktīvu dalību vietēja mēroga un starptautiskos projektos, dalību Skolēnu dziesmu un deju svētkos, dalību sporta sacensībās, Boče- starptautisku sacensību organizēšanu.
Direktore ar gandarījumu pastāstīja par skolēnu sagatavošanu darba tirgum: inovāciju pārneses projektu ”Co Building a Good Guidanece”; cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piemērotām profesijām; SMU- skolēnu mācību uzņēmumiem, kuros skolēni ražo un pārdod preces un pakalpojumus skolotāja- konsultanta vadībā; darba praksēm ārvalstīs (Lietuva, Austrija, Vācija); darba vidē balstītām mācībām.
Ļoti svarīgi un nepieciešami ir informēt sabiedrību par personu ar īpašām vajadzībām veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, lai mainītu sabiedrības stereotipus, tāpēc ir iecere- izveidot Veiksmes stāstu grāmatu, kurā būtu apkopoti skolas absolventu dzīves stāsti, kas kalpotu par iedvesmas avotu vienaudžiem.
Būtiska nozīme mācību un audzināšanas procesā ir videi, kuru var saukt par trešo skolotāju. Pelču speciālajā skolā – attīstības centrā tā ir mūsdienīga, interaktīva: interaktīvās sienas; logopēdijas kabinets; īpaši aprīkotas klases skolēniem ar autiska spektra traucējumiem; daudzveidīga mācību vide- zaļās klases, siltumnīca; mūsdienīgi kabineti profesiju apguvei; dabas vides estētikas studija; sensorā istaba; silto smilšu iekārta.
Skolas pedagogi ir aktīvi mūsdienīgu mācību materiālu izstrādātāji, mācību programmu veidotāji – skolā licencētas 16 A līmeņa programmas. Ik gadu notiek skolas iekšējo projektu konkursi, kuru mērķis ir skolēnu un skolotāju dzīves kvalitātes uzlabošana.
Jaunumi šajā mācību gadā- interaktīvais galds, interaktīvie kubi, 3D interaktīva un dinamiska smilšu iekārta, CNC gravētājs.
Direktore I. Oļena dalījās ar konferenču dalībniekiem par jauno ieceri veltītu Latvijas simtgadei- mūsdienīgu rotaļu laukumu bērniem ar īpašām vajadzībām, kurš būs aprīkots ar Latvijā ražotām iekārtām.
Direktore uzsver, ka svarīga ir izglītības politikas veidotāju sapratne speciālās izglītības jautājumos un speciālistu sadarbība meklējot un rodot risinājumus izglītībā, rehabilitācijā un nodarbinātībā, lai personas ar garīga rakstura traucējumiem veiksmīgi integrētu sabiedrībā un darba tirgū.