ERASMUS+ PROGRAMMA: MĀCĪBU MOBILITĀTE SKOLU PEDAGOĢISKAJAM PERSONĀLAM

Projekts:  2022-1-LV01-KA121-SCH-000062971 Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra Projekta īstenošanas laiks: 2022. gada 1. jūnijs – 2023. gada 31. augusts Cita saistītā informācija Projekta vadītāja: Iveta Diržininka Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803 Viduskurzemes pamatskolas -attīstības centra projekta mērķis ir pedagoģiskā personālā profesionālās un personīgās kapacitātes paaugstināšana. Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības stratēģija paredz, ka novadā pieejamā izglītība ir kvalitatīva un konkurētspējīga, tādēļ ir plānots nodrošināt efektīvas profesionālās pilnveides un motivācijas programmas pedagoģiskajām personālam. Projektā piedalīsies  pieci pedagogi – Ināra Oļena, direktore un ABA terapeite, Lāsma Millere, direktores vietniece izglītības jomā, atbildīgā par arodprogrammām, Zane Kūlaine, direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja, Eva Tauriņa, pirmsskolas skolotāja, Agita Nelsone, sporta skolotāja. Pedagogu grupai paredzēta darba vērošana Spānijas izglītības iestādēs. Darba vērošanu organizē uzņemošā iestāde  Escuela de Idiomas Carlos V/Centro Acreditado por el Instituto Cervantes. Darba vērošana paredzēta vairākās izglītības iestādēs: PII Quinta Avenida, Seviljas Montessori skola, San Francisco de Paula Starptautiskā skola, Centro Educativo Vedruna, Lycee Francais International.  Projektā iesaistītās skolotājas papildinās savas zināšanas profesionālās meistarības pilnveidošanā, iepazīsies ar dažādu metodiku izmantošanu mācību un audzināšanas procesā. Projekta dalībnieku zināšanas par aktualitātēm mūsdienīgu pedagoģisko tehnoloģiju ieviešanu Eiropas kontekstā sekmēs izglītības iestādes internacionalizāciju, sekmēs kompetenču pieejā balstīta izglītības satura izstrādi un izglītības kvalitātes paaugstināšanu, kas saskan ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 2021.–2027. gadam  un Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam.